KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

 

GDAŃSK 2018

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorami Konkursu są: Fundacja Sinfonietta Pomerania, Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Gdańsku.

2. Konkurs jest otwarty dla kompozytorów wszystkich narodowości, bez limitu wieku.


3. Przedmiotem Konkursu jest utwór na orkiestrę kameralną bez udziału solisty/-ów oraz elektroniki.

Maksymalny skład orkiestry jest następujący:

fl, ob, cl, fg

cr, tr, tn

2 batt

pf

vno I, vno II, vla, vc, cb.

Wszystkie instrumenty, z wyjątkiem perkusji, występują w pojedynczej obsadzie 

(15 wykonawców).

Dopuszczalne jest użycie mniejszej liczby instrumentów, jednak powinno ich być nie mniej niż 12.


4. Czas trwania utworu powinien wynosić od 9 do 14 minut.


5. Do Konkursu można zgłaszać tylko utwory oryginalne, dotychczas niewykonane

i niepublikowane oraz nienagrodzone na innych konkursach.


6. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Dwa egzemplarze partytury utworu

w postaci wydruku wraz z symulacją dźwiękową na płycie CD należy oznaczyć godłem.

Do partytury należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem i zawierającą:

imię i nazwisko kompozytora, adres, nr telefonu, e-mail oraz CV.


7. Przewiduje się przyznanie trzech nagród:

I – 3 000 zł

II – 2 000 zł

III – 1 000 zł

Wysokości nagród są kwotami brutto.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Dopuszcza się również przyznanie pozaregulaminowych wyróżnień.

8. Kompozytorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do dostarczenia materiałów orkiestrowych w postaci elektronicznej (PDF) w terminie do 5

listopada 2018 r.


9. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów wraz z ich rejestracją archiwalną (live) podczas IV

Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” w listopadzie 2018 r. w Gdańsku przez Orkiestrę Sinfonietta Pomerania oraz do ich kolejnych wykonań.

10. Utwory konkursowe należy nadsyłać na adres:


Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk,

z dopiskiem Konkurs Kompozytorski im. Stanisława Moniuszki


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).


11. Nadesłane partytury nie będą zwracane.


12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.


13.
Prawa autorskie:

a) Każdy uczestnik Konkursu składając utwór oświadcza, że jest właścicielem osobistych
i majątkowych praw autorskich zgłoszonego utworu.

b) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich uczestników.

c) Autorzy nagrodzonych utworów przenoszą na Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku majątkowe prawa autorskie do utworu na okres 2 lat, na następujących polach eksploatacji:

- wykorzystywanie w działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu,

- publiczne wykorzystywanie i wyświetlanie utworu,

- umieszczanie utworu w Internecie.

Autorzy nagrodzonych utworów zobowiązani są do zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu na warunkach określonych w pkt. 3.

Nagroda pieniężna przekazana zostanie po podpisaniu umowy.

14. Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

z zastrzeżeniem przepisów prawa: do ich sprostowania, usunięcia, przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz cofnięcia

zgody.

Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

15. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.